Z historie sboru

Z historie sboru

Sbor dobrovolných hasičů (SDH) obce Psáry byl ustaven dne 8. února 1901 schůzí Valné hromady konané na Obecním úřadě v Psářích. Již tenkrát probíhaly volby dle platných regulí tzn. dle hasičského řádu. Volen byl starosta, velitel, náměstek velitele, přísedící výboru a dva náhradníci a na jeden rok též tři pánové, kteří revizi účtů prováděli. Volba každého člena výboru se konala zvlášť formou volebních lístků. Z řad výboru byl poté volen jednatel, pokladník a dozorce náčiní. Sbor dobrovolných hasičů měl v době svého vzniku 27 členů, kteří se dělili na činné, těch bylo 15 a přispívající, těch bylo 12. Základní jmění sboru bylo 334 korun 20 haléřů. Roční příspěvek byl tenkrát schválen na 2 Kč. Během let byl postupně zvyšován až na 5 Kč.

Sbor dobrovolných hasičů patřil začleněním pod župní jednotu v Jesenici, která se jmenovala Hasičská jednota Žižka. Pod touto jednotou sbor pracoval do 28.července 1903, kdy se konala ustavující schůze župní Hasičské jednoty František Ladislav RIEGER na Šmelcovně v Jílovém. Od 1.1.1904 se členem této jednoty stal i Sbor dobrovolných hasičů Psáry.

– 24.2.1906 byl založen peněžní spolek v Jílovém, do kterého byly uloženy hasičské úspory,
– 2. prosince 1911 je prvně vysloven návrh na založení družstva hasičského dorostu,
– 25.3.1912 hasičský sbor kupuje ruční stříkačku Bedlovku,
– 19.1.1913 vzniká župní nemocenská pokladna.

Pak nastává období, kdy hasiči sní a jednají o koupi motorové stříkačky a dopravního auta. Tento sen se stává skutečností v roce 1946, kdy sbor kupuje motorovou stříkačku za 11000 Kč a dopravní auto za 25 000 Kč. Toto auto sloužilo celé obci jednak jako prostředek k přesunu k požárům, tak i jako prostředek k různým společenským akcím např. svatbám. 30. října 1948 se Sbor dobrovolných hasičů stává Hasičským sborem a od roku 1954, kdy došlo k povinné výměně průkazů, Československým svazem požárni ochrany (ČSPO). Teprve sametová revoluce dala podnět k návratu původního názvu organizace, Sbor dobrovolných hasičů (SDH) a k dobrovolnému vykonávání činností, které nebyly korigovány a ovlivňovány nařízeními jiných orgánů a organizací.

Již od svého založeni neplnil sbor funkci pouze likvidátorskou, to znamená zmařit kdejaký požár, ale velmi často funkci prevence a společenskou. Rovněž by bylo mylné se domnívat, že hasiči jsou sbor, který zabezpečuje čestnou stráž o pohřbech. Členové z řad hasičů pořádali již v dobách minulých od různých průvodů např. s Božím tělem, různé zábavy a plesy, hráli divadlo, zajišťovali masopustní průvody a veselice. Dovolte, abych se krátce zastavil u této činnosti, protože v řadách hasičstva působil, řečeno starou mluvou bratr Novotný, který nejen pro sbor, ale celé Psáry pořádal divadelní vystoupení

– sbor vlastnil divadelní jeviště, organizoval masopustní průvody, zajišťoval kostýmy a později zabezpečoval i chod místního kina.

V rámci různých oslav, župních setkání a výročních schůzí pořádal sbor cvičení zaměřená na secvičenost družstva a plnění základních požadavků hasičského řádu. Těmto cvičením na krásu předcházely často velmi tvrdé tréninky, které se uskutečňovaly ve volném čase každého člena. Vybraní členové z řad hasičů se zúčastňovali vzdělávacích kurzů – samaritní kurz, školení velitelů, školení preventistů aj. Pro rozšíření vzdělanosti členů sboru byly pořádány vzdělávací kurzy a přednášky o hasičství, kterých se ve většině případech ujal pan učitel.
Další z velmi prospěšných činností sboru bylo zabezpečování tzv. preventivních prohlídek a žňových hlídek. Již tenkrát měla tato činnost své opodstatnění. Často se preventisté setkávali s takovými závadami, že bylo až s podivem, že daný objekt nevyhořel. Tato činnost se od roku 1990 již neprovozuje, cožje velká škoda, protože stav některých psárských komínů jsou v dezolátním stavu.

Velkým polem působnosti hasičů byla a je brigádní činnost. Směle se dá říci, že ve Psárech neexistuje veřejná stavba, na které by hasičský sbor neodpracoval brigádní hodiny. Pro připomenutí uvedu jen část akcí :

– rekonstrukce Michelky, která sloužila po mnoho let jako kulturní stánek. Nyní bohužel chátrá.
– stavba mateřské školky,
– stavba Obecního úřadu,
– stavba domu služeb,
– stavba víceúčelové nádrže a řada dalších akcí.

V minulých letech se členové scházeli ve své jednací místnosti u přítele Troníčka. V dnešní době má sbor dobrovolných hasičů k dispozici zbrojnici, ale odpovídající místnost, kde by byla možnost nerušeného jednání a plánování, chybí.

Poslední z činností, o které se ještě zmíním, bylo poskytování různých peněžních příspěvků na rozličné účely. Ze sborové pokladny byly vypláceny příspěvky například na pomník padlých spoluobčanů, na oslavy Dne dětí jakož i spoluobčanům, kterým vyhořelo stavení. Bylo pamatováno na podpůrnou rentu poskytovanou starým členům Sboru dobrovolných hasičů.